m

RODO

Informacja – „Ogólna na (www)”

Wstęp

Jeśli trafiłaś lub trafiłeś na tę informację, to zapewne dlatego, że odpowiedni link lub adres strony internetowej przekazaliśmy Ci podczas rozmowy telefonicznej, w korespondencji elektronicznej, na fakturze, w regulaminie, dokumencie wydania produktu, potwierdzeniu zamówienia, potwierdzeniu rejestracji lub podobnym albo poinformował Cię o tej stronie Administrator lub Twój pracodawca/zleceniodawca/etc.

Chcemy bowiem najlepiej spełnić swoje obowiązki wynikające z RODO (czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016), ale wiemy, że podanie wszystkich tych wyjaśnień w innym miejscu, byłoby dla Ciebie bardziej uciążliwe i nieczytelne, a poinformowanie każdej osoby, której mogą one dotyczyć niemożliwe. Dlatego, w miarę możliwości chcemy te informacje dodatkowo zebrać w tym miejscu.

Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania czy uwagi odnośnie przetwarzania Twoich danych przez Administratora możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod numerem telefonu: +48 795 020 999 lub adresem e-mail: biuro@techmad.pl

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest TECHMAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Panewnickiej 379D, 40-773 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000747788, REGON: 381240482, NIP: 6342935984, zwana dalej: Administratorem
  • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem lub umowa, jaką zawarł lub jaką zamierza zawrzeć z nami Twój pracodawca/zleceniodawca/etc., zwana dalej: Umową dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne. Może się jednak zdarzyć, że przetwarzamy Twoje dane osobowe na innej podstawie, w szczególności na podstawie zgody, której nam udzieliłaś lub udzieliłeś. Nie przetwarzamy danych osobowych bez podstawy prawnej.
  • Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, w tym w szczególności w celu prowadzenia korespondencji etc. albo wyłącznie dla celów wskazanych przez Administratora w momencie wyrażania Zgody.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie lub realizacja Umowy będą niemożliwe. W przypadku zgody, jej niepodanie spowoduje, że Administrator nie będzie mógł świadczyć na Twoją rzecz określonych usług lub innych świadczeń (np. newslettera).
  • Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez okres przewidziany prawem (dla celów statystycznych, czy podatkowych). W przypadku zgody – Twoje dane będziemy przetwarzać nie dłużej, niż przez czas świadczenia usługi lub innych świadczeń, do których odnosi się zgoda.
  • Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy), a  także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi pomocnicze, w celu wykonania Umowy, albo świadczenia usług lub innych świadczeń (w przypadku zgody), tj. w szczególności podmioty świadczące usługi hostingowe, księgowe, transportowe, kurierskie i podobne.
  • Pamiętaj, że co do zasady masz prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, możesz dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
  • W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  • Twoje dane nie są przekazywane poza obszar EOG.

Dane kontaktowe

Zakład Remontowo – Produkcyjny
ul. Czołgistów 2
41 – 940 Piekary Śląskie

e-mail: biuro@techmad.pl
tel: + 48 795 018 999
tel: + 48 795 020 999

m